Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2022 – 2025

Familjehemmens Riksförbunds främsta uppgift är att tillvarata, stödja och ge möjlighet till utveckling för de enskilda kontakt- och familjehemmen som i sin tur är till gagn för de barn och unga som placeras i familjehemmen, jourhem eller har sin avlastning/stöd hos kontaktfamiljer/personer.

Förbundsstyrelsen anser det vara viktigt att fortsätta sitt samarbete med myndigheter och andra organisationer. Att bevara de kontakter med berörda aktörer inom den sociala sektorn och familjevården för barn och unga.

Tillsammans arbeta för att stärka, utveckla och synliggöra familjevården.

Förbundsstyrelsen skall fortsätta arbeta för att skapa opinion för familjevårdens betydelse som ett led i den svenska sociala vården.

Förbundsstyrelsens ambition är att det finns aktiviteter och ombud i flertalet län, och att det erbjuds till medlemmarna ute i länsföreningarna utbildningsdagar och tema kvällar för kompetensutveckling inom familjevårdsfrågor.

Vår ambition är att göra detta möjligt, via vårt ideella arbete samt nå ut via vår medlemstidning ”familjehemmet”. De sista 2 åren har inte FR beviljats något bidrag för sin verksamhet. Vilket påverkar att bland annat aktiviteter, sammankomster, seminarium, deltagande till viss mån i eventer inte möjliggörs i samma omfattning som vi önskar. Vi hoppas dock att vi under de närmsta åren skall kunna få bidrag för Familjehemmens Riksförbunds verksamhet.

Kansliet

Kansliet fyller en mycket viktig funktion med sin tillgänglighet, representation och kunskapsspridning för Familjehemmens Riksförbund, och är en del i utvecklandet av förbundets arbete. Kansliet fungerar även som plats för styrelsens arbete.

Familjehemmet

Tidningen ”Familjehemmet” utgör ett viktigt inslag i informationen till våra medlemmar och till övriga intressenter. Den skall bygga på material med artiklar som berör familjevård. Även material från våra medlemmar och andra aktörer inom barn/ungdom och familjehemsvård.

Vi har även en ambition om ett fortsatt informationsutbyte med forskarvärlden.

Under kommande 3 års-period fortsätter tidningen och års almanacka att distribueras ut till medlemmar och kommuner samt andra organisationer.

Hemsidan

Linderoths tryckeri som administrerar tidningen kommer även att ansvara för Hemsidan. Den har vid nya året -22 påbörjats en uppdatering.

Medlemmar

Familjehemmens Riksförbund kan inte verka utan medlemmar. I samband med ökande av olika familjehemsgrupper inom sociala medier ser vi ett sjunkande medlemsantal. Detta vill vi inte ska påverka Familjehemmens Riksförbunds fortsatta arbete. Vi skall fortsätta förmedla information om föreningen, via samarbete med kommuner och andra organisationer. Vår ambition är att vi ser ett ökat medlemsantal.

Fortbildning

Familjehemmens Riksförbund planerar under verksamhetsåren att anordna fortbildning med aktuella frågor och ämnen i tiden och vad som efterfrågas inom familjevård. För funktionärerna och rådgivarna från länsföreningar, är det viktigt att hålla sig aktuell med förändringar inom familjevård och dess villkor. Vi kommer ytterligare arrangera konferenser kring temat som LSS, SKR: s information, samt de som berör familjevårds uppdrag, vårdnadsöverflyttningar/avtal. Riktat till nya uppdragstagare likväl till dem som har haft uppdrag i flera år. Ytterligare kan tillkomma föreläsningar kring ämnen om missbruk, psykisk ohälsa, skolsituation.

Övrigt

Under de sista två åren har verksamheten påverkats av restrektioner grund av covid-19, vilket påverkat vår verksamhet till kontakter ute i landet.

FR vill fortsätta medverka som representanter och referensgrupp vid olika sammankomster och utredningar som berör familjevård och dess uppdrag; påbörjat nu under första kvartalet handlar om nya lagförslag gällande barn och unga i LVU vård. Ytterligare deltaga kring olika inriktningar som bland annat hedersrelaterade uppdrag, psykisk ohälsa, LSS, skolproblem, droger, vuxenplaceringar, och övriga frågor som berör familjevård.

Kongressen för år 2022 kommer att hållas i Piteå uppe i Norrbotten. Finns ekonomiskt utrymme kommer vi att arrangera vår ordförande- och funktionärsträff tillika rådgivare konferens som oftast förläggs i september eller oktober. Vi ser gärna att samarbete med socialtjänsten i olika kommuner och län etableras under åren.

Vi kommer fortsätta ha representant till förbundet NoFca. Vi ser framemot ett fortsatt samarbete i Norden i dessa så viktiga frågor, samt att vi ser möjligheter att kunna fortsätta bygga på vårt nätverk bland de nordiska länderna.

Familjehemmens Riksförbundets medverkan i FfF (Forum för Familjevård) fortsätter.

Familjehemmens Riksförbund kommer att ha fortsatt kontakt med politiker på regeringsnivå samt Socialstyrelsen angående framtida familjehemsfrågor.

Familjehemmens Riksförbund firar nu i år 2022 50 års Jubileum!